Människan och kapitalismen

Kapitalismen är ett socialt system som livnär sig på och reproducerar befolkningars sinnestillstånd” skriver Mark Fischer (2011) i sin bok ”Kapitalistisk realism”. Vi hävdar vikten av att undersöka det han kallar ”privatisering av stressen” och det kollektiva förnekandet av att psykiska problem kan tänkas ha sociala orsaker och lösningar. Fischer liksom flera andra teoretiker menar att kapitalismen alltmer rör sig mot en exploatering av människors affekter och kognitioner. Vi är intresserade av att undersöka och samtala kring relationen mellan den senkapitalistiska ekonomin och de alienerade mänskliga relationerna. Psykisk ohälsa diskuteras utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv. Med hjälp av marxistisk och utvecklingspsykologisk teori ämnar vi diskutera hur produktionsförhållandena avgör hur de mänskliga relationerna utvecklas strukturellt, interpersonellt och intrapsykiskt. Vi använder oss av Klaus Ottomeyers analys av hur kapitalismens logik alstrar mänskliga relationer präglade av konkurrens, misstänksamhet och stelhet. Arbetsdelningen och bristen på materiella bindemedel” människor emellan beskrivs vara grogrund för psykisk ohälsa.

Om föreläsarna

Leg. psykolog Andrea Malešević

Leg. psykolog Hedda Skyllbäck

Socialistiska psykologer är en partipolitiskt obunden plattform för studier av feministisk och vänsterorienterad psykologi och en organisation för aktivistisk psykologi. Medlemmarna är psykologer och psykologstudenter.