Vad innebär det att vara ung vuxen i dagens samhälle?

Om utvecklingskriser, med fokus på ung vuxenålder

Föreläsningen behandlar fenomenet utvecklingskris, d v s kris som är förknippad med de perioder i livet som innebär större omställningar och förändrade förutsättningar. En utvecklingskris är en naturlig del av livet, men kan ändå innebära upplevelsen av att vara ur balans och en ökad risk för psykiska problem. Det är som att ta klivet ut på okänd mark, där en upplever att ens strategier att hantera livet och vardagen inte riktigt räcker till. En ställer sig nya frågor, om vem man är, vad man vill, vilka mål och drömmar man har. När vi pratar om utvecklingskriser tänker vi ofta på omställningar kopplade till pubertet, föräldrablivande eller pension. Föreläsningen fokuserar huvudsakligen på omställningen i ung vuxenålder, ca 18-25 år. Hur kommer det sig att vårdkonsumtion och självrapporterad psykisk ohälsa har ökat i denna åldersgrupp? Hur kommer det sig att vissa individer, under denna period som ofta är förknippad med högtflygande planer på äventyr och sökande, inte kommer vidare utan snarare stannar upp i livet? Vi tittar på några förklarande faktorer och vad som generellt utmärker denna livsfas, ur ett utvecklingspsykologiskt och samhälleligt, kulturellt perspektiv.

Om föreläsaren

Johanna Månsson leg. psykolog, fil. dr. disputerade 2015 i utvecklingspsykologi, med en avhandling om extremt prematurfödda barns utveckling. Hon har arbetat som psykolog inom mödra- och barnhälsovården och undervisat i flera år på psykologprogrammet vid Lunds universitet. För närvarande arbetar hon som psykolog och forskare inom neonatalvården vid Skånes universitetssjukhus.